ULTRA-S3

Käsittele rikkivety ja muut vaaralliset kemikaalit kustannustehokkaasti

Ultra-S3 on tehokas hapetusjärjestelmä, jota on käytetty menestyksekkäästi Yhdysvalloissa ja muualla jo yli vuosikymmenen ajan. Sitä on käytetty kaatopaikoilla, jätevedenkäsittelyssä, jätevesialtaissa, elintarvike-, kemikaali- ja paperitehtailla sekä jätevesilinjoissa. Se on kustannustehokas ja käsittelee useat heikosti hajoavat kemikaalit, kuten rikkivedyn (H2S), bentseenin, metyylitertiääributyylieetterin (MTBE), tolueenin, trikloorietyleenin sekä monet muut.

Miksi juuri Ultra-S3?

+ Tehokas: nopea reaktio, jossa saastuttavat aineet hapettuvat hiilidioksidiksi (CO2) ja vedeksi (H2O).
+ Helppo: tarvitsee äärimmäisen vähän pääoman sijoittamista infrastruktuuriin
+ Kustannustehokas: erottuu joukosta edukseen verrattaessa markkinoiden muihin käsittelyratkaisuihin
+ Turvallinen: luokiteltu vaarattomaksi Yhdysvaltain vuoden 1976 myrkyllisten aineiden valvontaa koskevan lain (TSCA) puitteissa.
+ Tuottava investointi: pidentää infrastruktuurin käyttöikää
+ Kohdennettu: Ultra-S3 käsittelee kohdeyhdisteet tuhoamatta ympäristölle hyödyllisiä mikrobeja

Miten Ultra-S3 toimii?

1. Hapetin, useimmiten vetyperoksidi (H2O2), ja Ultra-S3 ruiskutetaan toisistaan erillään jätevirtaan tai kohdealueelle.
2. Kun Ultra-S3 yhdistyy hapettimen kanssa, se tuottaa hydroksyyliradikaaleja, joilla kyetään käsittelemään useita heikosti hajoavia orgaanisia yhdisteitä.
3. Hydroksyyliradikaalit ovat erittäin tehokkaita hapettimia. Ne pilkkovat haastavatkin kemialliset sidokset laskien orgaanisten yhdisteiden tasot niin mataliksi, ettei niitä voi havaita

Toimivaksi todistettu prosessi – tapaustutkimus

Ultra-S3 ja sen kemialliset komponentit on hyväksytty ja listattu Yhdysvaltain vuoden 1976 myrkyllisten aineiden valvontaa koskevan lain (TSCA) puitteissa ja ne on luokiteltu vaarattomiksi ilman tarvetta riskimerkinnöille. Eräs pohjoiscarolinalainen jätevedenpuhdistamo käytti Ultra-S3:a vakavan rikkivetyongelman (H2S) ratkaisussa. Vaikka H2S on matalissa tiheyksissä pistävän hajuinen, se lamauttaa hajuhermon, kun sen tiheys ylittää 100 ppm estäen sen, että työntekijät havaitsisivat vaaran. Kyseisen puhdistamon jäteveden rikkivetypitoisuudet olivat 7–10 ppm, mikä tuotti viemärin ilmaan keskiarvoltaan 102 ppm ja enimmäisarvoltaan 250 ppm rikkivetypitoisuuksia. S3-käsittelyn tavoitteena oli laskea ilman H2S-taso hyväksyttävälle tasolle (eli alle 10 ppm). Lopputulos? Ultra-S3 laski ilman rikkivetytason alle 1 ppm -lukemaan alle kolmessa minuutissa.

www.ultra-s3.com


ULTRA-S3 Tehokas rikkivedyn poistaja.

Ultra-S3_flyer_FI.pdf
Ultra-S3_flyer.pdf